ANeT_Guard_100x100Máte prehľad o pohybe osôb vo Vašej firme? Potrebovali by ste, aby prístup do niektorých zón bol iba v určitom čase a len určitým osobami? Potrebovali by ste večer pri vstupe do objektu okrem identifikácie kartou zvýšiť ochranu zadávaním PIN-u? Už sa niekedy niekto nepovolaný pokúsil vstúpiť do dôverných priestorov? Potrebovali by ste byť informovaní e-mailom, ak by sa niekto pokúšal vstúpiť do pre neho neoprávnených priestorov? Sú Vaše prierstory počas pracovnej doby verejne prístupné, ale po pracovnej dobe potrebujete, aby mohli vstupovať len osoby s vyšším oprávnením?

ANeT-Guard Vám zabezpečí:
•Jednoduchú správu osôb v databáze, náväznosť na systémy ANeT
•Možnosť definovať užívateľské typy kariet na špeciálne funkcie
•Napr. karta pre trvalé zablokovanie/odblokovanie dverí
•Karta Master/Slave, karta Tandem…
•Možnosť priradiť viac kariet jednej osobe, pričom každá karta môže mať rôzne zadefinovaný typ
•Možnosť priradiť PIN kód každej osobe pre zvýšenie bezpečnosti
•Možnosť definovať užívateľský typ zariadení a tak napojenie na externé systémy (ovládanie EZS, požiarnych spínačov, poplachových spínačov)
•Možnosť viacnásobného použitia zariadenia pre obsluhu rôznych prístupových miest (jeden vstupný snímač ovláda viac dverí, jedna signalizácia alarmu signalizuje neoprávnené udalosti pre niekoľko prístupových miest)
•Možnosť definície prístupových zón vrátane včlenených zón, čo umožní zvýšenie bezpečnosti a zároveň slúži užívateľovi k zjednodušeniu konfirgurácie systému
•Možnosť definície prístupových modelov s presnosťou na minúty, ktoré môže užívateľ využívať k nastaveniu prístupových práv osôb, alebo napríklad k nastaveniu intervalov automatického odblokovania dverí, či možnosti využívať odchodové tlačítko
•Možnosť definovať prístupové role, ktoré je možné priradiť organizačnému stredisku, respektíve priamo konkrétnej osobe
•V rámci definície role je možnosť vytvárať väzby medzi časovým modelom prístupu a prístupovým snímačom a taktiež medzi modelom prístupu a definovanou zónou
•Pri definícii prístupových práv sú dedené nastavené prístupvé práva strediska pre všetky podstrediská a všetky osoby patriace do daného strediska
•Možnosť nadefinovať výnimky oproti definovaným právam, a to pridávaním práv alebo ich obmedzením
•Jednoduché sledovanie a filtrovanie udalostí systému
•Sledovanie prítomnosti
•Sledovanie posledných priechodov počas definovaného času (napr. za poslednú hodinu)
•Možnosť grafického popisu rozmiestnenia prístupových miest vrátane priradených zariadení a ich parametrov
•Sledovanie priechodov cez zámky a na základe zaznamenaných údajov je možné získať trasu priechodov a kontrolovať prítomnosť vybraných osôb v danom časovom intervale pre konktrétnu zónu
•Systém antipassback pre monitorovanie opakovaných vstupov v jednej zóne (pre každý vstup musí byť i výstup)
•Možnosť sledovať okamžitý stav systému (pokus o neoprávnený alebo násilný vstup). Pri mimoriadnych udalostiach (požiar v objekte) je možné systém uviesť do stavu FREE (stále otvorené), BLOCKED (stále zatvorené)