ANeT_Guard_100x100Rovnako ako aj ostatné systémy ANeT, je aj systém ANeT-Guard založený na jednoznačnej identifikácii osôb pomocou bezkontaktných čipových kariet. Na základe načítania vnútorného kódu čipovej karty príslušným terminálom bez ohľadu na práva držiteľa karty je vždy do systému zaznamenaná udalosť s určitými parametrami (miesto, čas…). Na základe týchto uložených údajov je overované – v časových, topologických a ďalších súvislostiach – oprávnenie držiteľa karty k povoleniu priechodu či vstupu do monitorovanej zóny. ANeT-Guard môže okrem procesu riadenia konkrétnych prístupových mechanizmov iniciovať taktiež činnosť iných bezpečnostných systémov (napríklad spúšťať alarm). Monitorovať priestor môžeme nad grafickou mapou objektu. Ak potrebujeme mať k dispozícii dôležité informácie okamžite, môžeme využiť notifikačnú službu.

Mapy

Aplikácia ANeT-Guard 9 obsahuje systém interaktívnych máp, ktoré umožňujú aktívnu prácu užívateľa priamo na grafickom mapovom podklade. Je tu možné vytvárať hierarchiu máp, vkladať a rozmiestňovať grafické prvky zastupujúce pripojené hardwarové komponenty (napr. jednotky UNI APAS, terminály ECO, kamery atď.). Do máp je možné vkladať užívateľské grafické prvky (napr. popisy, informačné ikony atď.). Taktiež je možné uskutočniť priamu editáciu oprávnení z prostredia mapy, zobrazovať alarmy apod.

anet-guard-mapy

Prístupové modely

Môžeme definovať neobmedzený počet prístupových modelov (povoliť či zakázať prístup v závislosti na čase a mieste) s presnosťou na 1 minútu pre skupiny, ale aj jednotlivcov. Je možné priradenie modelu prístupu osobám a snímačom. Môžeme definovať prístupové role (väzba medzi terminálmi, zónami a prístupovým modelom).

anet-guard-modely

Zóny

Podobne ako môžeme priradiť osoby do stredísk, je možné urobiť to isté so zariadeniami a združovať ich do tzv. zón. Tieto zóny šetria prácu pri administrácii – môžete napríklad osobám prideliť prístupové práva na celú skupinu zariadení v zóne. V praxi je vhodné vytvárať zóny tak, aby boli identické s fyzickým umiestnením (napr. sklad, montážna dielňa, zváracia dielňa apod.). Následne môžeme pracovať priamo so zónami (vstup do zóny, opustenie zóny apod.).

anet-guard-zony

ANeT-Web Guard

Ľahký klient prístupového systému. Táto manažérska nadstavba podáva všetky informácie o priechodoch konkrétnych osôb či skupín danou zónou, alebo zariadením. Systém umožňuje rozsiahlu firltráciu a veľa druhov náhľadov. Napríklad výpis udalostí pre zariadenia, osoby, strediská, prístupové miesta a pre zadané obdobie. Je možné vytvárať i reporty.

anet-guard-web

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.